Monitor příhraničí

Společná vědomostní základna pro přeshraniční oblast politiky trhu práce

Rámcové podmínky na trhu práce jsou kvůli hospodářské krizi v celém kontrolovaném území (Dolní Rakousko, Horní Rakousko, Vídeň, Jižní Morava, Jižní ÄŒechy a Vysočina) obtížnÄ›jší a mají negativní dopad ve smyslu rostoucích podílů nezamÄ›stnanosti. Na rakouské stranÄ› jsou častÄ›ji nezamÄ›stnaností postiženi muži. Mimo to nemohou najít pracovní místo pÅ™edevším mladiství stejnÄ› jako osoby s maximálním dokončením povinné Å¡koly. V Äeském pohraničí pÅ™ibývá taktéž nezamÄ›stnaných absolventů Å¡kol, jakož i nízko kvalifikovaných osob. PÅ™istÄ›hovalci na obou stranách hranic jsou taktéž velmi rizikovou skupinou.

Monitor příhraničí je shrnutím údajů a literatury. Nejprve se vyÅ¡etÅ™ují a excerpce relevantní (mezi)národní studie. Najdete je pod navigačním bodem studie a excerpce. Poté se provádí interview s experty na trhu práce na obou stranách hranice a  zpráva monitoru příhraničí, shrnující vÅ¡echny výsledky.

První Roční zpráva Monitor příhraničí 2010 se zabývá vývojem trhu práce v česko-rakouském příhraničí v období od roku 2008 do první poloviny roku 2010 a prognózou dalšího vývoje po zruÅ¡ení pÅ™echodných lhůt, k nÄ›muž dojde v kvÄ›tnu 2011. Výsledky analýzy jasnÄ› ukazují, že rámcové podmínky na trhu práce jsou v důsledku hospodářské krize pro vÅ¡echny aktéry obtížnÄ›jší. Rizikovou skupinou jsou na obou stranách hranice pÅ™edevším lidé s nízkou kvalifikací. Oproti roku 2009 se vÅ¡ak situace na trhu práce v roce 2010 pÅ™ece jen ponÄ›kud zklidnila. Součástí přípravy zprávy byla interview s experty na problematiku trhu práce. Oslovení odborníci nepočítají s tím, že zruÅ¡ení pÅ™echodných lhůt s sebou pÅ™inese velké migračními proudy. PÅ™itom argumentují jednak celkovÄ› malou mobilitou obyvatel ÄŒeské republiky a jednak tím, že v určitých profesích (napÅ™. cestovním ruchu) jsou zahraniční pracovníci zamÄ›stnáni v Rakousku už dnes. ÄŒeská strana se vÅ¡ak obává, že volný pohyb pracovních sil povede k „úniku mozků“.

Druhá Roční zpráva Monitor příhraničí 2011 se zabývá situací na trhu práce v Äesko-rakouském příhraničí v průbÄ›hu roku 2011. Na celém území, na nÄ›mž probíhala rakouská část projektu, míra nezamÄ›stnanosti klesla a až do tÅ™etího čtvrtletí roku 2011 bylo registrováno výrazné zotavení pracovního trhu. PÅ™esto se vÅ¡ak v této oblasti vyskytují relativnÄ› velké regionální rozdíly: nezamÄ›stnanost měřená podle Eurostatu dosáhla například ve Vídni 6,8 % a byla výraznÄ› vyšší než průmÄ›r celého Rakouska, který činil 3,7 %, zatímco v Dolním Rakousku dosáhla nezamÄ›stnanost hodnoty 3,6 %, což pÅ™ibližnÄ› odpovídá průmÄ›ru. V Horním Rakousku je tato hodnota nižší (2,9 %). Také na českém území projektu se situace na trhu práce v roce 2011 oproti roku 2010 stabilizovala. Míra nezamÄ›stnanosti podle Eurostat učinila ve 3. čtvrtletí 2011 na jižní MoravÄ› 7,8 %, v Kraji Vysočina 6,2 % a v jižních ÄŒechách 5,0 %. Z dat vÅ¡ak lze vyčíst také již první dopady zhorÅ¡ování konjunktury a nezamÄ›stnanost od 4. čtvrtletí roku 2011 opÄ›t rostla. Zpráva popisuje podrobnÄ› situaci na trhu práce v rakousko-českém pohraničí a uvádí počty zamÄ›stnanců z nových členských zemí EU, jakož i výsledky z realizovaného dotazování odborníků na pracovní trh.