O EXPAK AT.CZ

Regionální spolupráce v oblasti politiky trhu práce

Rakousko-česká akademie expertů – EXPAK AT.CZ – je projekt pÅ™eshraniční kooperace. SpolečnÄ› s aktéry politiky trhu práce v příhraničí jsou vyvíjeny regionálnÄ› koordinované balíčky opatÅ™ení, napÅ™. v oblasti kvalifikací a profesní mobility. Cílem je reagovat na různých úrovních pomocí inovativních opatÅ™ení tak, aby byly tyto pÅ™ekážky odstranÄ›ny, vytvoÅ™eny řídicí nástroje a vybudována udržitelná základna pro trvalou spolupráci. DalÅ¡i informace o Rakousko-české akademie expertů můžete získat v prospektu EXPAK AT.CZ.

K důležitým cílům EXPAK AT.CZ patří:

  • Společný rozvoj inovativních konceptů aktivní politiky trhu práce a odzkouÅ¡ení v pilotním projektu.
  • ZjednoduÅ¡ení pÅ™eshraničního zprostÅ™edkování pracovních sil díky informacím ke srovnání profesních obrazů a modalit nostrifikací.
  • Systematické vzájemné informování o novém vývoji na trzích práce a v oblasti politiky zamÄ›stnanosti daných příhraničních regionů pÅ™i konferencích, seminářích, workshopech a poradenských akcích.

Aktivity EXPAK AT.CZ se koncentrují na následující pracovní témata:

  • Sestavení roční zprávy („monitor příhraničí“): bude obsahovat výsledky aktuálních studií, analýzy dat a výsledky každoročních rozhovorů s experty trhu práce. Tím bude po celou dobu projektu mapován vývoj a tendence na trhu práce v příhraničí a zpráva bude zároveň pÅ™edstavovat důležitý teoretický základ pro aktivity EXPAK AT.CZ.
  • Koncipování a realizace pÅ™eshraničního pilotního projektu: finanční krize vyvolává vlnu propouÅ¡tÄ›ní a vysoké počty nezamÄ›stnaných. Spolu s aktéry politiky trhu práce z příhraničí má být proto stanovena cílová skupina i způsob realizace pilotního projektu. Možnostmi jsou napÅ™. pÅ™eshraniční kvalifikační opatÅ™ení, opatÅ™ení na podporu mobility nebo opatÅ™ení orientovaná na tzv. productive ageing - produktivní stárnutí.
  • Zřízení webové stránky (www.jobtour.eu) pro pÅ™eshraniční srovnání profesí a jim odpovídajících kvalifikací a vzdÄ›lání. Jobtour nabídne navíc také důležité informace k výkonu povolání v sousední zemi. Jobtour je výsledkem spolupráce s dalšími dvÄ›ma pÅ™eshraničními projekty podporovanými Evropským fondem pro regionální rozvoj EFRD: NetLab (Network for Labourmarket Cooperation in the Border Region HU-AT) a ÃœBI (Nadregionální iniciativa zamÄ›stnávání Vídeň-Bratislava).
  • EXPAK AT.CZ jako poskytovatel informací orientovaných přímo dle potÅ™eby uživatelů, zvláštÄ› pro služby zamÄ›stnanosti: zde bude projekt reagovat na bezprostÅ™ední potÅ™ebu informování partnerů, a to písemnými shrnutími, poradenskými mítinky, ale i formou informačních seminářů a workshopů.
  • Organizování trilaterálních konferencí trhu práce: pro pÅ™eshraniční výmÄ›nu informací k tématickým okruhům relevantním pro trh práce bude uspořádána konference trhu práce za účasti Rakouska, ÄŒeské a Slovenské republiky.
  • Setkání k zasíťování malých regionů: bÄ›hem workshopů, exkurzí či praxí budou mezi regionálními pobočkami rakouských a českých úřadů vybudována drobná bilaterální partnerství, aby bylo možné dále rozvíjet kontinuální pracovní kontext.