Rakousko-český monitor příhraničí 2012

Autoři: L&R und HK Brno-Umland
Rok vydání: 2013

Centrálním tématem výroční zprávy monitoru příhraničí za rok 2012 byl vývoj na trhu práce v období od roku 2011 do 3. čtvrtletí 2012 i vývoj nestandardních forem zaměstnávání. V příhraničí obou zemí byla zjištěna lehce stoupající zaměstnanost a rostoucí nezaměstnanost. Dlouhodobě vyšší míry nezaměstnaných ve srovnání s jinými regiony programu lze najít na jižní Moravě a ve Vídni již od roku 2008. Nezaměstnaností jsou na obou stranách hranice zvláště postiženy osoby s nízkou kvalifikací, mladí lidé resp. ženy (po ochranné lhůtě). Zásadním tématem české strany byla restrukturalizace Úřadu práce České republiky. Český úřad práce má nyní obdobně, jak je tomu v Rakousku, celostátní, krajskou a regionální úroveň. První změny vstoupily v platnost již dne 1. 4. 2011, další pak následovaly k termínu 1. 1. 2012. Kompetence úřadů práce byly rozšířeny a ty jsou nyní příslušné nejen pro podporu v nezaměstnanosti a státní sociální podporu, nýbrž i pro pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby se zdravotním postižením. Dalšími tématy, která byla diskutována, je samotný projekt EXPAK AT.CZ, vývoj nezaměstnanosti podle strukturálních ukazatelů, vysílání a poskytování pracovníků a prognózy pro trh práce.

Brožura „Společné překročení hranic. Rakousko-Česká akademie expertů 2003-2013: Úspěchy –Výzvy-Výhled“

Autoři: L&R und Handelskammer Brno-Umland
Rok vydání: 2013

Závěrečná brožura projektu EXPAK AT.CZ informuje o aktivitách realizovaných v rámci projektu. Všimněte si prosím, že tato verze je vhodná na nahlédnutí a ne na tisk (tj. fotky a grafiky se kvůli veikosti nezobraziují v optimální kvalitě).V případě, že by jste si přáli tištěnou brožuru (pokud ji budeme mít v zásobě), obraťte se na horak@lrsocialresearch.at.

Rakousko-český monitor příhraničí 2011

Autoři: L&R Sozialforschung in Kooperation mit der Handelskammer Brno-Umland
Rok vydání: 2012

Zpráva podává přehled aktuální situace na trhu práce v rakousko-českém příhraničí. Zkoumané území je tvořeno Vídní, Dolním Rakouskem, Horním Rakouskem, krajem Jihočeským (územní jednotka NUTS 2 region Jihozápad bez kraje Plzeňského) a krajem Jihomoravským a krajem Vysočinou (které společně tvoří územní jednotku NUTS 2 Region Jihovýchod). Zpráva byla vypracována na základě provedené analýzy literatury a dat, jakož i na základě dotazování odborníků na pracovní trh z příhraničí. Jejím účelem bylo vytvoření podrobného náhledu na vývoj v uvedených územních jednotkách.

Dlouhodobá nezaměstnanost ve vybraných regionech ČR

Autoři: Lucie Havlátová
Rok vydání: 2012

vypracovala Okresní hospodářská komora Brno-venkov

Realizační zpráva

Autoři: ÖSB Consulting
Rok vydání: 2012

Pilotní projekt ke zjištění potřeb a poskytování poradenství zdravotnickým zařízením v rakousko-českém příhraničí

Has the economic crisis contributed to more segmentation in labour market and welfare outcomes?

Autoři: ETUI, Janine Leschke
Rok vydání: 2012

Souhrn institutu L&R Sozialforschung se zaměřením na země Rakousko a Česká republika

EU Employment and Social Situation. Quarterly Review.

Autoři: European Commission
Rok vydání: 2012

Souhrn provedený společností L&R Sozialforschung se zaměřením na Rakousko a Českou republiku

Katalog otázek a odpovědí k otevření trhu práce 1.5.2011

Autoři: L&R Sozialforschung in Kooperation mit der Handelskammer Brno-Umland
Rok vydání: 2011

zkušenosti úřadů práce/AMS spojené s otevření trhu práce: katalog otázek (soubor otázek adresovaných AMS resp. úřadům práce v období do dubna 2011)

Rakousko-český monitor příhraničí 2010

Autoři: L&R Sozialforschung in Kooperation mit der Handelskammer Brno-Umland
Rok vydání: 2011

Zpráva, sestavená v rámci pracovního baličku EXPAK AT-CZ "monitor příhraničí", se zabývá aktuálním vývojem na trhu práce v rakousko-českém příhraničí. Vývoj je popsán na základě analýzy dat a literatury. Důležitým zdrojem poznatků byly také rozhovory s experty na otázky k tématice trhu práce v příhraničí, které zprostředkovaly detailní náhled do vývoje trhu práce na úrovni mikroregionů. Ke sledované problematice se při těchto interview vyslovilo deset rakouských a deset českých odborníků.

Vztah mezi dlouhodobou nezaměstnaností a vybranými sociálně patologickými jevy v Jihomoravském kraji

Autoři: Alena AndÄ›lová DiS.
Rok vydání: 2011

vypracovala Okresní hospodářská komora Brno-venkov

Zpráva o provedené rešerši Pilotní projekt EXPAK AT.CZ

Autoři: ÖSB Consulting
Rok vydání: 2010

Zpráva podává stručný a přesný přehled podstatných výsledků rešerše provedené na území projektu a současně tyto výsledky shrnuje do podoby „tematické mapy“.

Detailní koncept pilotní projektu EXPAK AT.CZ

Autoři: ÖSB Consulting
Rok vydání: 2010

EU employment situation and social outlook

Autoři: European Commission
Rok vydání: 2010

European Commission, Monthly monitor, prosinec 2010.

Chráněné dílny v jižních Čechách a v Horním Rakousku jako součást systémových nástrojů pro podporu zaměstnanosti a integrace osob s postižením

Autoři: Mgr. Jan Å esták, Ph. D
Rok vydání: 2010

Souhrn jednotlivých kapitol relevantních pro politiku zaměstnanosti provedla společnost L&R Sozialforschung.

Zpráva o analýze situace pro pilotní projekt EXPAK AT.CZ

Autoři: L&R Sozialforschung
Rok vydání: 2010

Zpráva dává přehled o situaci trhu práce v rakouském a českém programovém území, popisuje možné cílové skupiny a obsahy jakož i přeshraniční projektní myšlenky a zahrnuje shrnutí podstatných poznatků v průbehu analýzy.

Postavení cizinců na trhu práce v České republice

Autoři: Marta Osičková
Rok vydání: 2009

vypracovala Okresní hospodářská komora Brno-venkov

Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trhu práce v Rakousku

Autoři: PhDr. Mgr. Lucie Procházková
Rok vydání: 2009

vypracovala Okresní hospodářská komora Brno-venkov

Čeští uprchlíci a migranti za prací v Rakousku Biografické zlomové body a nové začátky

Autoři: Mag. Margita Urbanek
Rok vydání: 2009

Dizertace v oboru sociologie, Vídeň 2009.

Labour mobility within the EU in the context of enlargement and the functioning of the transitional arrangements

Autoři: Herbert Brücker, Andreas Damelang
Rok vydání: 2009

Analysis of the scale, direction and structure of labour mobility

POKROK NA CESTĚ K DOSAŽENÍ LISABONSKÝCH CÍLŮ VE VZDĚLÁNÍ A ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ Indikátory a hodnotící kritéria 2008

Autoři: COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
Rok vydání: 2008

Shrnutí kapitoly 7 studie L&R Sozialforschung: Zaměstnatelnost

Zlepšování šancí Romů na získání zaměstnání

Autoři: WORLD BANK
Rok vydání: 2008

Shrnutí kapitoly 3 studie L&R Sozialforschung: TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE A PŘÍLEŽITOSTI PRO PRACOVNÍKY S NÍZKOU KVALIFIKACÍ

Aktuální obraz českých odborných pracovníků na hornorakouském trhu práce

Autoři: Natalie Hantak
Rok vydání: 2008

Diplomová práce v oboru sociologie, Linz 2008.

Vídeň v Evropě. Evropa ve Vídni. Evropská zpráva o Vídni za rok 2008

Autoři: Eugen Antalovsky, Herbert Bartik, Sigrun Herzog, Clara Löcker, Alexander Wolffhardt
Rok vydání: 2008

Vídeň v regionu CENTROPE a nejen to: Územní spolupráce ve střední a jihovýchodní Evropě

The Labour Market Situation of People with Disabilities in EU25

Autoři: Isilda Shima, Eszter Zólyomi and Asghar Zaidi
Rok vydání: 2008

in European Centre; Policy brief Únor, Vydání 1, Vídeň 2008.

Počty a struktury českých migrantů v zahraničí a ekonomická motivace k zahraniční pracovní migraci

Autoři: Jana Vávrečková, Jakob Musil, Ivo BaÅ¡týř
Rok vydání: 2007

Tato studie plynule navazuje na studii z roku 2006 zabývající se problematikou volného pohybu a je součástí výzkumného projektu „Mezinárodní migrace osob a její sociálně ekonomické souvislosti“. Autoři vycházejí z terénních šetření, která prokázala, že po vstupu České republiky do EU nedochází k nárůstu migrace.

The Willigness to Migrate in the CEECs

Autoři: Jan Fidromuc, Peter Huber
Rok vydání: 2007

Evidence from the Czech Republic

Cross-Border Labour Mobility within an Enlarged EU

Autoři: Frigyes Ferdinand Heinz and Melanie Ward-Warmedinger
Rok vydání: 2006

in European Central Bank, Occasional Paper Series, 52, Frankfurt am Main

Konkurenceschopnost a volný pohyb pracovních sil v rámci Evropská unie

Autoři: Klub mladých Evropanů

Dokument se zabývá vývojem zaměstnanosti v rámci Evropské unie v souvislosti s rozšiřováním Evropské unie o nově přistoupivší státy, definuje pojem pracovní migrace a volný pohyb osob.